anna@groei-op.nl (06 13666765)

Groei! is de toe­gan­ke­lij­ke ortho­pe­da­go­gi­sche prak­tijk van Anna Wes­sel (MSc.) in Leid­sche Rijn, met als uit­gangs­punt de kracht van het kind en ieder­een om hem heen. Stil­staan bij wat wél goed gaat, ver­der gaan met wat mag groei­en.

In elk kind schuilt een kracht die soms uit beeld is geraakt. Het her­vin­den van deze kracht is het doel van iede­re behan­de­ling, waar­in het kind staat altijd cen­traal, maar nooit alleen staat.

Lees ver­der →

Ieder ouder ziet zijn kind het liefst geluk­kig en streeft har­mo­nie in zijn of haar gezin na. Toch gaan naast alle pret­ti­ge momen­ten ook span­nin­gen en zor­gen hand in hand met de opvoe­ding van onze kin­de­ren. Vaak zijn deze van voor­bij­gaan­de aard, soms ech­ter is het fijn om een steun­tje in de rug te heb­ben. Groei! is er om dit steun­tje te bie­den

Lees ver­der →

Soms wil­len we gewoon weten hoe het komt dat bepaal­de moei­lijk­he­den bij een kind bestaan. Onder­zoek kan dan inzicht geven.

De vraag die we ons stel­len is dan ook niet alleen: wat zijn pre­cies de pro­ble­men en waar komen ze moge­lijk van­daan, maar voor­al: wat kun­nen we doen om deze pro­ble­men te ver­min­de­ren?

Lees ver­der →

Groei! Ortho­pe­da­go­gi­sche Prak­tijk en Trai­ning
Anna Wes­sel, MSc.
NVO Basis-Ortho­pe­da­goog

Prak­tij­kadres: Mere­veld­laan 33C, De Meern
Post­adres: Nye­velt­straat 22, 3454 EX De Meern
tele­foon: 06–13666765
email: anna@groei-op.nl

Bank­re­ke­ning: NL13 RABO 0308 9345 39
BTW-num­mer: 143578595B01
KvK-num­mer: 65650298
NVO lid­maat­schap­s­num­mer: 18710