anna@groei-op.nl (06 13666765)

Voor ouders

Opvoe­dings­vra­gen

 Ieder ouder ziet zijn kind het liefst geluk­kig en streeft har­mo­nie in zijn of haar gezin na. Toch gaan naast alle pret­ti­ge momen­ten ook span­nin­gen en zor­gen hand in hand met de opvoe­ding van onze kin­de­ren. Vaak zijn deze van voor­bij­gaan­de aard, soms ech­ter is het fijn om een steun­tje in de rug te heb­ben. Groei! is er om dit steun­tje te bie­den. Samen kun­nen we tot de kern komen: wat zijn de uit­da­gin­gen waar je voor staat? Wat zijn belang­rij­ke kern­waar­den in je opvoe­ding en hoe con­flic­te­ren die met de pro­ble­men die zich soms voor­doen. Je kunt bij Groei! terecht met opvoed­vra­gen. De insteek is altijd: wat is voor jul­lie situ­a­tie hel­pend? Vaak zijn één of twee gesprek­ken al genoeg om inzicht te krij­gen en op een posi­tie­ve manier ver­der te kun­nen.

Advies per mail of tele­foon

 Voor laag­drem­pe­li­ge onder­steu­ning kunt u bij Groei! ook terecht per mail of tele­foon. Het kan bij­voor­beeld fijn zijn om even met iemand bui­ten uw ver­trouw­de kring te over­leg­gen over een vraag waar u al een tijd­je mee rond­loopt en op inter­net geen bevre­di­gend ant­woord vindt. Dat kan bij­voor­beeld zijn: ‘mijn kind en ik heb­ben altijd strijd bij het naar bed gaan, hoe door­bre­ken we dit toch?’ Of: ‘mijn kind wil het liefst alleen maar gamen/met zijn tablet spe­len, hoe kan ik hem sti­mu­le­ren bij ander spel?’ Bij een vraag per mail ont­vangt u bin­nen 24 uur een ant­woord. U kunt in het con­tact­for­mu­lier, per whats­app, mail of tele­foon een aan­vraag doen voor een kort con­sult.

 

Voor kin­de­ren

Bege­lei­ding

Bij Groei! kun­nen kin­de­ren terecht voor een steun­tje in de rug op aller­lei gebie­den. Denk bij­voor­beeld aan:

  • Leren leren’: over het ver­be­te­ren van je werkaan­pak en leer­stra­te­gie­ën.
  • Lees-, spel­ling-, of reken­moei­lijk­he­den.
  • Hoe ga ik te werk bij het maken van een werk­stuk, boek­be­spre­king of spreek­beurt?
  • Leren schrij­ven (tek­sten schrij­ven).
  • Over­win­nen van som­be­re gedach­ten.
  • Boze bui­en leren her­ken­nen en anders uiten van gevoe­lens van boos­heid en frus­tra­tie.
  • Moei­te met con­tact leg­gen met leef­tijds­ge­noot­jes
  • Faal­angst
  • Nega­tief zelfbeeld/weinig zelf­ver­trou­wen
  • Moei­te met het ver­wer­ken van de echt­schei­ding van ouders

Een inta­ke is altijd kos­te­loos. Tij­dens dit gesprek inven­ta­ri­se­ren we de hulp­vraag en stem­men we ver­wach­tin­gen over en weer af. Wan­neer blijkt dat de hulp­vraag te com­plex is voor Groei! ont­vangt u altijd een advies voor door­ver­wij­zing naar een ande­re zorg­ver­le­ner.

Hoe?

Bij Groei! wordt zoveel moge­lijk gewerkt met bewe­zen effec­tie­ve behan­de­lin­gen. In over­leg bepa­len we de doe­len van de bege­lei­ding. Aan het begin spre­ken we ook een ter­mijn af waar­bin­nen we aan deze doe­len zul­len gaan wer­ken. Tus­sen­tijds wor­den de doe­len samen geë­va­lu­eerd.

In weke­lijk­se of twee-weke­lijk­se ses­sies van 45 minu­ten wer­ken we aan de doe­len. Afhan­ke­lijk van de hulp­vraag werkt het kind ook thuis of op school nog aan de doe­len. Dit gaat altijd in over­leg met ouders en even­tu­eel school.

Bege­lei­ding kan ook in over­leg ook aan huis of op school gege­ven wor­den. Hier­voor geldt een meer­prijs van 5 euro per bege­lei­ding + reis­kos­ten ver­goe­ding van 19 cent per kilo­me­ter.

Voor wie? 

Voor kin­de­ren van ca 4 — 16 jaar oud.

Prijs

Indi­vi­du­e­le bege­lei­ding à 60 euro per uur, waar­van 45 minu­ten direct con­tact en 15 minu­ten voorbereidingstijd/verslaglegging.

Aan­mel­den

Ga naar con­tact en mail / bel / vul het con­tact­for­mu­lier in.

Trai­ning: Groei met Gro­wie

Is uw kind onge­mo­ti­veerd voor school en leren? Gaat hij (of zij) uit­da­gin­gen het liefst uit de weg? Geeft hij snel op bij tegen­sla­gen, fou­ten of onvol­doen­des? Voelt hij zich dom wan­neer hij hard moet wer­ken om iets onder de knie te krij­gen? Kan hij niet tegen kri­tiek en wil hij graag de bes­te zijn?

Dan wordt hij waar­schijn­lijk belem­merd door een vas­te mind­set.

De term ‘mind­set’ staat voor de manier waar­op kin­de­ren (en vol­was­se­nen!) den­ken over hun intel­li­gen­tie, talen­ten en kwa­li­tei­ten. Prof. Carol Dweck ont­dek­te dat een vas­te mind­set de ont­wik­ke­ling belem­mert, ter­wijl een groei­mind­set zorgt voor moti­va­tie, door­zet­tings­ver­mo­gen en een pas­sie voor leren. Lees hier veel meer over vas­te mind­set en groei mind­set.

In de trai­ning Groei met Gro­wie maakt uw kind stap voor stap ken­nis met de Mind­set­the­o­rie van Carol Dweck. Via de ver­ha­len van Fixie en Gro­wie leert uw kind wat het ver­schil is tus­sen de vas­te mind­set en de groei­mind­set. Hier­bij komen alle rele­van­te thema’s aan bod, zoals de wij­ze waar­op je denkt over je intel­li­gen­tie en kwa­li­tei­ten, je com­fort­zo­ne, het aan­gaan van uit­da­gin­gen, het leren van fou­ten, door­zet­tings­ver­mo­gen en meer. Door mid­del van afwis­se­len­de en cre­a­tie­ve opdrach­ten leert het kind hoe hij of zij kan leren den­ken zoals Gro­wie en hoe hij of zij dit kan inzet­ten bij het wer­ken aan zijn of haar eigen doe­len.

Hoe?

In 7 ses­sies van 45 minu­ten wer­ken we in de werk­map Mind­set. Ook u als ouder heeft hier­in een zeer belang­rij­ke rol. Het is dan ook niet voor niets dat 1 ouder­ses­sie van 45 minu­ten onder­deel uit­maakt van deze trai­ning. In deze ses­sie krijgt u meer infor­ma­tie over de mind­set­the­o­rie en prak­ti­sche advie­zen hoe u uw kind hier­in het best kunt onder­steu­nen.

Voor wie?

De trai­ning is geschikt voor kin­de­ren van onge­veer 7 — 12 jaar.

Prijs

Voor 7 ses­sies van 45 minu­ten, incl. mate­ri­aal + 1 ouder­ses­sie van 45 minu­ten: 325 euro (excl. 21% BTW)

Aan­mel­den

Ga naar con­tact en mail / bel / vul het con­tact­for­mu­lier in.

Trai­ning: Groei met Dys­lexie

In deze trai­ning wordt een dys­lexie­be­han­de­ling op maat gege­ven. Aan de hand van het (kor­te) voor­on­der­zoek kan een behan­de­ling gestart wor­den. Hier­bij wordt altijd aan­ge­slo­ten op de spel­ling­re­gels die het kind op school krijgt of de dys­lexie­be­han­de­ling die het eer­der gehad heeft. Afhan­ke­lijk van het aan­dachts­ge­bied ligt de focus meer op spel­ling, lezen of begrij­pend lezen.

Hoe?

In 12 ses­sies van 45 minu­ten leert uw kind weer meer op zich­zelf te ver­trou­wen, een beter lees– en/of spel­ling stra­te­gie­ge­bruik en het han­te­ren van even­tu­e­le hulp­mid­de­len. Ook leert uw kind beter omgaan met zijn lees- en/of spel­ling­pro­bleem én is de lees- en spel­ling­vaar­dig­heid ver­groot.

Voor wie?

De trai­ning is geschikt voor kin­de­ren die een dia­gno­se dys­lexie heb­ben en kin­de­ren die al een tra­ject met (ver­goe­de) dys­lexie­be­han­de­ling gehad heb­ben en een opfris­cur­sus kun­nen gebrui­ken. Ook kin­de­ren zon­der de dia­gno­se dys­lexie, met flin­ke lees- en/of spel­ling­pro­ble­men kun­nen deze trai­ning vol­gen.

Prijs 

Voor 12 ses­sies van 45 minu­ten, inclu­sief mate­ri­aal en kort voor­on­der­zoek: 450 euro.

Trai­ning: Buik­pijn de Baas

Vrij veel kin­de­ren heb­ben een peri­o­de in hun leven last van buik­pijn. Kin­de­ren met (niet medisch ver­klaar­de) buik­pijn erva­ren meest­al veel beper­kin­gen in hun dage­lijks leven. Zij ver­zui­men vaak van school, spe­len min­der en heb­ben min­der con­tac­ten met vriend­jes. Bij buik­pijn­klach­ten is het uiter­aard eerst van belang medi­sche oor­za­ken uit te slui­ten. Wan­neer dit is gebeurd, is de buik­pijn in de mees­te geval­len nog niet opge­lost. Een cog­ni­tie­ve trai­ning als Buik­pijn de Baas is dan een manier om kin­de­ren anders naar hun buik­pijn te leren kij­ken en ermee om te gaan. Buik­pijn de Baas! is een kort­du­ren­de behan­de­ling van zes ses­sies. De nadruk ligt op het leren van coping­vaar­dig­he­den, met name buik­adem­ha­ling en ont­span­ning, het ver­an­de­ren van het zoge­he­ten pijn­ge­drag, het ophef­fen van ver­mij­dings­ge­drag en het ver­an­de­ren van cog­ni­ties over de buik­pijn.

Hoe?

In 6 ses­sies van onge­veer 45 minu­ten wordt samen met het kind gewerkt aan het ver­an­de­ren van de gedach­ten over buik­pijn. Ook ouders zijn onder­deel van de trai­ning. Bij jon­ge­re kin­de­ren zijn de ouders bij alle trai­nin­gen aan­we­zig, bij oude­re kin­de­ren in ieder geval bij drie van de ses­sies.

Voor wie?

Voor kin­de­ren van ca 5–16 jaar met buik­pijn die medisch niet ver­klaard kan wor­den.

Prijs? 

Voor 6 ses­sies, inclu­sief voor­a­nam­ne­se en mate­ri­aal: 275 euro.

 

Trai­ning: Ik Groei!

Ieder­een denkt wel eens nega­tief over zich­zelf, dat is nor­maal. Maar als je de hele dag denkt dat je niet goed genoeg bent, niet leuk genoeg en je daar­door slecht in je vel zit, is het tijd om daar wat aan te doen! Je kunt name­lijk leren om op een ande­re manier naar jezelf te kij­ken. De trai­ning Ik Groei! is geba­seerd op de COMET zelf­beeld trai­ning. De trai­ning die ont­wik­keld is om een posi­tie­ver zelf­beeld te ont­wik­ke­len heet Com­pe­ti­ti­ve Memo­ry Trai­ning. De COMET trai­ning is een cog­ni­tief gedrags­the­ra­peu­ti­sche behan­del­tech­niek, waar­bij kin­de­ren leren om posi­tie­ver naar zich­zelf en de wereld te kij­ken. Samen wer­ken we aan het zelf­beeld aan de hand van een werk­boek met vele opdrach­ten. Door her­haal­de­lijk posi­tie­ve gedach­ten op te roe­pen, wor­den deze steeds meer eigen gemaakt. Hier­voor wordt gewerkt met ima­gi­na­tie, zelf­spraak, lichaams­hou­ding, gezichts­uit­druk­king en muziek. Uit­ein­de­lijk wor­den deze inmid­dels meer toe­gan­ke­lij­ke posi­tie­ve gedach­ten geas­so­ci­eerd met situ­a­ties die nor­maal gespro­ken juist nega­tie­ve gedach­ten oproe­pen. Om zo ook tij­dens min­der leu­ke situ­a­ties, aan de hand van de beoe­fen­de tech­nie­ken, een posi­tief zelf­beeld te behou­den.

Hoe?

In 7 ses­sies wer­ken we samen aan het ombui­gen van een nega­tief zelf­beeld in een posi­tie­ver zelf­beeld.

Voor wie?

Voor kin­de­ren van 8–18 jaar die een nega­tief zelf­beeld heb­ben.

Prijs

Voor 7 ses­sies, inclu­sief mate­ri­aal: 325 euro.

Aan­mel­den? Ga naar con­tact en mail / bel / vul het con­tact­for­mu­lier in.

Trai­ning: Mind­ful­ness voor kids

Veel kin­de­ren en jon­ge­ren heb­ben moei­te met con­cen­tre­ren. Ze sla­pen niet goed, maken zich druk en heb­ben zor­gen. Ze heb­ben ook moei­te met ont­span­nen, of zomaar even niets doen. En ze zijn door­lo­pend onli­ne. Hun hoofd is te vol, de prik­kels teveel.

Ze ‘moe­ten’ zo veel. Van zich­zelf, van de school, van de maat­schap­pij. Hoe leer je kin­de­ren zich­zelf tot rust te bren­gen, te stop­pen met pie­ke­ren, te ver­trou­wen op kwa­li­tei­ten in zich­zelf en zich staan­de te hou­den in deze veel­ei­sen­de 21ste eeuw?

De mind­ful­ness trai­ning die Groei! geeft is de metho­de ’ Aan­dacht werkt’  ont­wik­keld door Eli­ne Snel.

Door te oefe­nen in wak­ker en aan­we­zig zijn bij je leven zoals het nu is. Zon­der er met­een menin­gen op los te laten zoals ‘waar­de­loos’, ‘super­gaaf’ of ‘dit wordt nooit wat’. Nieuws­gie­rig kij­ken naar en obser­ve­ren van de bin­nen­we­reld. Wat is er nu? Hier­door mer­ken kin­de­ren al snel dat faal­ge­dach­ten of zor­ge­lij­ke en nega­tie­ve gedach­ten alleen maar gedach­ten zijn. Geen fei­ten. Ze zijn er even, blij­ven even han­gen en los­sen weer op.

Tij­dens de trai­ning van gemid­deld een uur per week leren kin­de­ren om van­uit een vrien­de­lij­ke, opmerk­za­me hou­ding hun aan­dacht te sta­bi­li­se­ren, te rich­ten en ver­plaat­sen. Ze raken ver­trouwd met hun bin­nen­we­reld, zon­der met­een te hoe­ven oor­de­len over wat zij (of ande­ren) den­ken, voe­len of erva­ren. Ze leren omgaan met rust en onrust op momen­ten dat die er zijn. ‘Las­ti­ge gedach­ten en gevoe­lens’ te erken­nen en niet weg te stop­pen, of erdoor mee­ge­sleept te wor­den, maar er sim­pel­weg vrien­de­lij­ke aan­dacht aan te geven. En boven­al: ze leren aar­dig te zijn voor zich­zelf en ande­ren.

Door kin­de­ren al jong te leren hun aan­dacht te kal­me­ren, sta­bi­li­se­ren en te rich­ten ont­staat rust in de geest. Een ‘ont-stres­te’ geest leert beter, vindt ande­re oplos­sin­gen voor dezelf­de pro­ble­men en rea­geert min­der impul­sief van­uit de auto­ma­ti­sche piloot. Meer bewust en van­uit rust. En dat scheelt .

Hoe?

Deze 8-week­se aan­dachts­trai­ning (of mind­ful­ness­trai­ning) ‘Aan­dacht werkt!’ wordt bij Groei! aan­ge­bo­den zowel indi­vi­du­eel of in een groep­je met maxi­maal 6 kin­de­ren, 1 uur per week.

Voor wie?

Voor kin­de­ren van onge­veer 8–12 jaar.

Prijs

Groeps­trai­ning: Mind­ful Kids (8 t/m 12 jaar)                200 euro (excl. BTW)
8 ses­sies van 60 minu­ten, incl. mate­ri­aal     Nu slechts 150 euro! (excl. BTW)

Indi­vi­du­e­le trai­ning: Mind­ful Kids                                  290 euro (excl. BTW)
8 ses­sies van 50  minu­ten, incl. mate­ri­aal   Nu slechts 225 euro! (excl. BTW)

Let op: Bij de mind­ful­ness trai­nin­gen wordt een BTW tarief van 21% bere­kend.

Aan­mel­den? Ga naar con­tact en mail / bel / vul het con­tact­for­mu­lier in.