anna@groei-op.nl (06 13666765)

Anna Wes­sel

Het zat er bij mij al vroeg in: de pas­sie voor kin­de­ren. Als jong meis­je wil­de ik ‘moe­der’ wor­den. En dok­ter. Mijn ambi­ties ble­ven, maar ont­wik­kel­den zich van leer­kracht basis­on­der­wijs naar ortho­pe­da­goog. En moe­der. Ik heb het geluk dat ik allen mocht wor­den. Met twee zoons van 6 en 2 voel ik me de konin­gin te rijk.
Naast jaren als leer­kracht in het basis­on­der­wijs te heb­ben gewerkt met ver­schil­len­de neven­func­ties (Reme­di­al Tea­cher, lees­spe­ci­a­list, school­op­lei­der en school­coach) heb ik tij­dens mijn stu­die Ortho­pe­da­go­giek erva­ring opge­daan in een zelf­stan­di­ge prak­tijk en bin­nen een GGZ instel­ling. Mijn pad ver­volg­de zich en ik heb een tijd­je als dyslexiebehandelaar/specialist bij Onder­wijs Advies gewerkt. Na nog eni­ge tijd voor de klas te heb­ben gestaan heb ik beslo­ten mijn hart te vol­gen: het star­ten van een eigen prak­tijk. Met veel pas­sie werk ik met kin­de­ren en hun ouders die zoe­ken­de zijn naar een oplos­sing voor moei­lijk­he­den in de ont­wik­ke­ling van hun kind of de opvoe­ding. Ik vind het een voor­recht om het pro­ces van deze zoek­tocht te mogen onder­steu­nen en bege­lei­den. Van­uit mijn exper­ti­se als ortho­pe­da­goog kan ik een mooie bij­dra­ge leve­ren aan de groei van kin­de­ren én hun ouders.

Groei!

Het zaad­je voor Groei! Ortho­pe­da­go­gi­sche Prak­tijk en Mind­ful­ness is geplant toen ik in mijn eer­ste baan als leer­kracht te maken kreeg met kin­de­ren met een spe­ci­a­le onder­steu­nings­be­hoef­te. Deze kin­de­ren trof­fen mij in het bij­zon­der omdat ze zoveel poten­tie had­den maar deze niet vol­le­dig kon­den benut­ten door ver­schil­len­de fac­to­ren. Ik maak­te mee dat kin­de­ren met de juis­te bege­lei­ding van mij als leer­kracht, de ouders en de ortho­pe­da­go­gen die betrok­ken waren, flink opbloei­den. Wat een wereld van ver­schil de juis­te zorg kan maken! Ik wist toen: ik wil samen met kin­de­ren en ouders aan de basis staan van een ver­an­de­ring.
In april 2016 was het zover: Groei! was gebo­ren. Het woord groei heeft zoveel sym­bo­liek en ware bete­ke­nis: de groei die we in onze ont­wik­ke­ling door­ma­ken als kind, als ouder, als pro­fes­si­o­nal. De groei die plaats­vindt wan­neer we bui­ten onze com­fort­zo­ne tre­den. De groei die kin­de­ren door­ma­ken als ze erva­ren dat zij invloed heb­ben op hun eigen gedach­ten, gevoe­lens en gedrag. De op groei gerich­te mind­set (Carol S. Dweck) met het geloof en het inzicht dat kwa­li­tei­ten ont­wik­keld kun­nen wor­den. Wan­neer ouders en kin­de­ren een steun­tje in de rug kun­nen gebrui­ken bij de ont­wik­ke­ling, biedt Groei! Ortho­pe­da­go­gi­sche Prak­tijk en Mind­ful­ness dit graag.

Alles groeit waar je aan­dacht aan geeft

Visie

De kern van de visie van Groei! is dat in elk kind (en in elke ouder!) een kracht schuilt die soms uit beeld is geraakt. Het her­vin­den van deze kracht staat voor­op in iede­re behan­de­ling. Ik wil niet ‘over­pro­ble­ma­ti­se­ren’ en het meest wen­se­lijk is dan ook een kort­du­rend tra­ject waar­in ik behal­ve met het kind, ook nauw samen­werk met ouders en school om voor ieder­een zo haal­baar moge­lij­ke doe­len te stel­len.
Het kind staat altijd cen­traal, maar niet alleen!

Samen­wer­ken

Groei! hecht veel waar­de aan samen­wer­king met ande­re pro­fes­si­o­nals. Immers: twee weten meer dan één. Voor inter­vi­sie en col­le­gi­a­le samen­wer­king heb ik regel­ma­tig over­leg met Jan­ti­ne Tij­de­man (GZ-psy­cho­loog) van TOPP kids. Het kan voor­ko­men dat, in over­leg, Jan­ti­ne een onder­zoek of behan­de­ling uit­voert. Wan­neer een dys­lexie- of dyscal­cu­lie­on­der­zoek plaats­vindt, wordt Jan­ti­ne, die jaren­lan­ge erva­ring heeft als GZ-psy­cho­loog bij een onder­wijs­ad­vies­dienst, inge­scha­keld. Zij super­vi­seert het onder­zoek (dat in prin­ci­pe door mij wordt afge­no­men) en geeft een ver­kla­ring uit indien van toe­pas­sing. Groei! han­delt hier­mee vol­gens de beroeps­co­de van de NVO.