anna@groei-op.nl (06 13666765)

 Inta­ke

Ken­nis­ma­kings­ge­sprek         gra­tis
Een ken­nis­ma­kings­ge­sprek is altijd geheel vrij­blij­vend en gra­tis.

Aan het eind van dit gesprek kan al direct hel­der zijn of en op wel­ke wij­ze we onze samen­wer­king voort­zet­ten. Is dit nog niet geheel dui­de­lijk dan kan een extra gesprek, vra­gen­lijst of behan­del­voor­stel vol­gen. Pas wan­neer we samen beslui­ten een tra­ject in te gaan, zijn de vol­gen­de tarie­ven van toe­pas­sing.

Inta­ke a 60 minuten_____________ 60 euro

Per 1 janu­a­ri 2016 hoeft Groei! over psy­cho­lo­gi­sche- en ortho­pe­da­go­gi­sche dien­sten (zoals indi­vi­du­e­le bege­lei­ding en psy­cho­di­a­gnos­tisch onder­zoek van kin­de­ren) geen BTW (21%) meer te hef­fen! Voor de Mind­ful­ness­trai­ning en de Groei met Gro­wie trai­ning geldt voor­lo­pig wel een BTW tarief van 21%.

Onder­zoek

Intel­li­gen­tie­on­der­zoek (wisc III) _          450 euro
incl. rap­por­ta­ge en nage­sprek

Intel­li­gen­tie­on­der­zoek (wisc V) ____________ 550 euro
incl. rap­por­ta­ge en nage­sprek

Kin­der­ver­slag na onder­zoek _______________ 125 euro
Incl. nage­sprek met het kind

Scree­ning dys­lexie                 190 euro
indien dys­lexie­on­der­zoek hier­na volgt, wordt 150 euro in min­de­ring gebracht op de prijs van de dys­lexie scree­ning

Scree­ning dyscal­cu­lie                 190 euro
indien dys­lcal­cu­lie­on­der­zoek hier­na volgt, wordt 150 euro in min­de­ring gebracht op de prijs van de dyscal­cu­lie scree­ning

Dys­lexie onder­zoek                  850 euro
incl. rap­por­ta­ge, even­tu­e­le ver­kla­ring en nage­sprek (wan­neer er een actu­eel intel­li­gen­tie­on­der­zoek is, wordt 350 euro in min­de­ring gebracht op de prijs van het dys­lexie onder­zoek)

Dyscal­cu­lie onder­zoek               950 euro
incl. rap­por­ta­ge, even­tu­e­le ver­kla­ring en nage­sprek (wan­neer er een actu­eel intel­li­gen­tie­on­der­zoek is, wordt 350 euro in min­de­ring gebracht op de prijs van het dyscal­cu­lie onder­zoek)

Aan­dacht en con­cen­tra­tie onder­zoek        550 euro
incl. rap­por­ta­ge, even­tu­e­le ver­kla­ring en nage­sprek

Soci­aal Emo­ti­o­neel onder­zoek            n.o.t.k.
prijs afhan­ke­lijk van vraag/type onder­zoek

Bege­lei­ding en Trai­ning

Bege­lei­ding / advies­ge­sprek                60 euro
45 minu­ten direct con­tact, 15 minu­ten ver­slag­leg­ging en voor­be­rei­dings­tijd

Reme­di­al Teaching/huiswerkbegeleiding       50 euro
45 minu­ten direct con­tact, 15 minu­ten voor­be­rei­dings­tijd

Telefonisch/emailadvies                       15 euro
maxi­maal 3 email­wis­se­lin­gen of maxi­maal 30 minu­ten tele­fo­nisch over­leg

Bege­lei­ding van­uit PGB                         in over­leg

Arran­ge­men­ten­be­ge­lei­ding scho­len           65 euro p/u
Reis­kos­ten afhan­ke­lijk van loca­tie en aan­tal kin­de­ren, in over­leg

Indi­vi­du­e­le trai­ning: Groei met Gro­wie          325 euro
Mind­set trai­ning, 7 ses­sies van 45 minu­ten + 1 ouder­ses­sie van 45 minu­ten,
incl. mate­ri­aal (excl. 21% BTW)

Indi­vi­du­e­le trai­ning: Groei met dys­lexie         475 euro
12 ses­sies van 45 minu­ten, incl. mate­ri­aal en kort voor­on­der­zoek

Indi­vi­du­e­le trai­ning: Buik­pijn de Baas          275 euro
6 ses­sies van 45 minu­ten, incl. mate­ri­aal

Indi­vi­du­e­le trai­ning: Ik Groei!                325 euro
COMET zelf­beeld trai­ning, 7 ses­sies van 45 minu­ten, incl. mate­ri­aal

Groeps­trai­ning: Mind­ful Kids (8 t/m12 jaar)        200 euro
8 ses­sies van 60 minu­ten, incl. mate­ri­aal ( excl. 21% BTW)

Indi­vi­du­e­le trai­ning: Mind­ful Kids           290 euro
8 ses­sies van 50 minu­ten, incl. mate­ri­aal (excl. 21% BTW)

Ver­goe­ding

Sinds janu­a­ri 2015 is de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de gees­te­lij­ke gezond­heids­zorg voor kin­de­ren over­ge­he­veld naar de gemeen­tes. Gemeen­tes zijn con­trac­ten aan­ge­gaan met een groot aan­tal instel­lin­gen;  veel­al van oor­sprong twee­de­lijns instel­lin­gen waar­bin­nen gewerkt wordt met een zoge­naam­de DBC (Dia­gno­se Behan­del Com­bi­na­tie). Groei! heeft (nog) geen con­trac­ten met de gemeen­te, der­hal­ve is er op dit moment nog geen ver­goe­ding van­uit de gemeen­te voor onder­zoek en behan­de­ling.

Het is wel moge­lijk om van­uit het per­soons­ge­bon­den bud­get ver­goe­ding te krij­gen voor bege­lei­ding door Groei! van uw kind. Vraag hier­voor bij de gemeen­te (de ver­strek­ker van het PGB van uw kind) hoe dit in zijn werk gaat.

Dys­lexie­zorg

Uw kind heeft ver­moe­de­lijk wel dys­lexie, maar vol­doet niet aan de cri­te­ria van ‘Ern­sti­ge Enkel­vou­di­ge Dys­lexie’, of: uw kind heeft geen dys­lexie maar wél gro­te moei­te met lezen en spel­len? In bei­de geval­len ver­goedt de gemeen­te geen dys­lexie­be­han­de­ling. U kunt bij Groei! advies inwin­nen over het te vol­gen tra­ject. Voor kin­de­ren met dys­lexie of lees- en spel­ling­mo­ge­lijk­he­den biedt Groei!begeleiding. Ook is het moge­lijk om onder­zoek te laten doen naar dys­lexie, wan­neer u niet in aan­mer­king komt voor ver­goe­de dia­gnos­tiek van­uit de gemeen­te. Neem con­tact op voor meer infor­ma­tie.

Wan­neer school een vraag voor een onderzoek/begeleiding heeft kunt u Groei! opge­ven als voor­keurs­prak­tijk. Door de kor­te lij­nen en het per­soon­lij­ke con­tact is het ook voor scho­len pret­tig samen te wer­ken bij een hulp­vraag. Moge­lijk heeft school bud­get vrij voor het doen van onder­zoek bij uw kind. U kunt hier­over altijd in over­leg gaan.

Groei! gaat van­uit haar visie geen con­trac­ten aan met zorg­ver­ze­ke­raars

  • Het wer­ken met con­trac­ten met zorg­ver­ze­ke­raars vraagt veel tijd voor admi­ni­stra­tie en ver­slag­leg­ging. Tijd die Groei! lie­ver besteedt aan wer­ken met u en uw kind!
  • Om voor ver­goe­de gees­te­lij­ke gezond­heids­zorg voor uw kind in aan­mer­king te komen, dient een (ver­moe­den van) een psy­chi­a­tri­sche stoor­nis te zijn. Bij Groei! is het uit­gangs­punt de kracht van het kind en niet ‘over­pro­ble­ma­ti­se­ren’. Deze twee din­gen zijn moei­lijk ver­e­nig­baar met elkaar.
  • Bij Groei! is het uit­gangs­punt de wens van ouders en kind. Niet die van de zorg­ver­ze­ke­raar. Ove­ri­gens wordt steeds meer dia­gnos­tiek en eer­ste­lijns­be­han­de­ling uit de ver­goe­de zorg gehaald.

Bij Groei! is de insteek: we wer­ken samen zo lang als nodig maar zeker niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk!